Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WALD GARTEN Radosław Mroczkowski z siedzibą w Lubiechowej, ul. Długa 43, 59-540 Świerzawa.

2. W sprawach ochrony danych osobowych należy się kontaktować pisemnie na adres   Administratora, wskazany w pkt 1.,   

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 

a) w celu wykonania umowy i na podstawie zawartej przez Panią/Pana z Administratorem umowy (art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),  

b) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawy Ordynacja podatkowa, Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Ustawy prawo przedsiębiorców i in. (art. 6 ust 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia o danych osobowych),

c) w celach dowodowych, na potrzeby wykazania faktów  oraz w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez Administratora, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),      

d) tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby Administratora, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6. ust.1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty: informatyczne, ubezpieczeniowe, banki, rachunkowe, prawne, operatorzy pocztowi, firmy kurierskie, izby rozliczeniowe i podmioty pośredniczące w rozliczeniach, audytorzy zewnętrzni oraz organy nadzoru oraz urzędom i organom państwowym.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu ustania wzajemnych relacji, chyba, że przepisy szczególne nakazują przetwarzanie w dłuższym okresie czasu.

 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, w razie ich niezgodności ze stanem rzeczywistym, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

8. Posiadanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub wykonania obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa.